he-ILen-US

A W Hudson

מוצרים למניעת פליטות אדים מגגות צפים.

מוצרי חברת AW Hudson למניעת פליטות אדים ממכלי אחסון דלקים מסייעים ללקוחות לעמוד בדרישות גורמי האכיפה של איכות הסביבה, להפחית פליטות אדים, למנוע זיהום האוויר ופגיעה באטמוספרה, ולהקטין אבדנים בגלל התאדות. 
המוצרים למניעת פליטות כוללים כיסויים לעמודי מדיד של גגות צפים, כיסויים לרגלי תמיכה של גגות צפים, אמצעים למניעת טביעה של מצופים ועוד אביזרים שונים למכלים עם גגות צפים.

אתר הספק 


מסמכים על מוצר

כיסויים לעמודי מדיד למניעת פליטות
Download
כיסויים לרגליים של גגות צפים למניעת פליטות
Download
אמצעים למניעת טביעה של מצופי גגות צפים
Download
כל הזכויות שמורות 2013